Je hebt Javascript nodig om deze website te kunnen gebruiken. Pas je browserinstellingen in om verder te gaan!

Algemene voorwaarden 


Artikel 1 – Toepassingsbeleid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepscursussen en – masterclasses die door Stichting Onderwijs in worden georganiseerd. 

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de cursist van het aanbod, zoals beschreven op de website. De aanvaarding van de overeenkomst door de cursist vindt plaats door het invullen en verzenden van het deelnameformulier voor het betreffende aanbod. 
 1. Indien de cursist bij de aanmelding heeft aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie, alsook de naam en het emailadres van de contactpersoon in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling. 
 1. De cursist is pas zeker van toelating tot een cursus of masterclass wanneer zij een bevestiging via de mail hebben ontvangen. Je ontvangt uiterlijk 7 werkdagen voor start van de cursus een schriftelijke bevestiging. 
 

Artikel 3 – Cursustarief en betaling 

 1. De door Stichting onderwijs in genoemde prijzen staan vermeld in de meest recente informatie over de cursus op de website van de stichting. 
 1. Cursisten ontvangen binnen 14 dagen na de cursus een factuur via het door hen opgegeven mailadres. 
 1. Betalen in termijnen is niet mogelijk. 
 

Artikel 4 – Ontbindende voorwaarden

 1. De cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis of over toelatingsvoorwaarden die bij de desbetreffende cursus of masterclass staan benoemd op de site. 
 1. Het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald. 
 1. Stichting Onderwijs in kan een cursus of masterclass annuleren in het geval het minimum aantal cursisten niet behaald is of als zij verwacht het minimum aantal cursist niet te behalen. Dit zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden gecommuniceerd. 
 

Artikel 5 – Opzeggen van de overeenkomst door de deelnemer 

 1. Bij opzegging van de overeenkomst vanaf 14 dagen na inschrijving via het (online) inschrijfformulier worden, conform het Burgerlijk Wetboek art 6:237 onder i, onkosten in rekening gebracht zoals beschreven onder punt 5.3 
 1. Er is 14 dagen bedenktijd tot uiterlijk 7 dagen voor de start van de cursus voor het opzeggen van de overeenkomst. Vanaf 7 dagen voor de start van de cursus doet de cursist uitdrukkelijk afstand van het recht binnen 14 dagen te ontbinden. Er worden vanaf dan kosten rekening in rekening gebracht. 
 1. De onkosten worden op de volgende wijze berekend: 
  1. 7 tot 3 dagen van tevoren: 20% van het reguliere tarief 
  2. Vanaf 3 dagen van tevoren: het gehele geldende tarief 
  3.  
 1. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden
 1. De datum van ontvangst bij Stichting Onderwijs in geldt als annuleringsdatum.  
 1. Indien een cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. 
 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom 

 1. Het auteursrecht c.q. copyright op het eigen lesmateriaal van Stichting Onderwijs in berust bij Stichting Onderwijs in
 1. De cursist is gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat zonder schriftelijke toestemming niets van het werk mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt mag worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins ter beschikking gesteld worden aan derden. 
 

Artikel 7 – Klachten 

 1. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar klachten@onderwijs.in. Na ontvangst van een klacht wordt deze vertrouwelijk behandeld door de Bedrijfsvoerder en de directeur. Je ontvangt binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op de klacht.

Blijf op de hoogte

Ontvang periodieke updates over onze projecten

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.